PR Údolí Klíčavy 2019

                           

                                              

                                                             

 

 

 

 PR Údolí Klíčavy 2019

    K roku 2019 ; druhová pestrost ; pytláci ; ohrožení ; odpad ; fotoreport

                     PR Údolí Klíčavy (PRÚK) pomístním názvem ,,Myší díra“ je malý úsek potoku Klíčava a jeho nejbližšího okolí. Na délku má cca 2 km, šířku zhruba 50-300m a nachází se mezi Lánskou oborou a rybníkem Pilský, směr na obec Ruda. Tato malá rezervace je součástí CHKO Křivoklátsko a NATURA 2000.

                     Předmětem ochrany jsou zejména zachovalá společenstva nivních luk a potok samotný. Na loukách lze najít vstavače kukačky Orchis morio, hořečky ladní pobaltské Gentianella campestris subsp.baltica či bledule jarní Leucojum vernum, kruštíky modronachové Epipactis purpurata a zbytek velmi starých dubů a vrb.

                  Z řad živočichů kolem potoka vyjímečně najdou úkryt volavky bílé Ardea alba, strakapoudi velcí Dendrocopos major a sluky lesní Scolopax rusticola. Vyskytují se zde také zástupci vodních měkkýšů jako hrachovka říční Pisidium amnicum a škeble říční. Ve vodě žije početně nestabilní populace škeble velevruba tupého Unio crassus v této lokalitě na prahu vymření dokládající výzkum v roce 2018 viz. FOTOGALERIE níže . Ve vodním ekosystému dále přežívá zbytková populace raka říčního Astacus astacus a raka kamenáče Australopotamobius torrentium. Dlouhodobě je pozorována migrující vydra říční Lutra lutra. Ve vodě též žije kriticky ohrožená mihule potoční Lampetra planeri. Zástupcům z řad plazů se zde také líbí, žijí zde zmije obecná Vipera berus, ještěrka živorodá Lacerta vivipara, slepýš křehký Anguis fragilis a užovka obojková Natrix natrix. Z obojživelníků pak např. silně ohrožený čolek horský (Triturus alpestris).

Pytláctví v PR Údolí Klíčavy

                Na jaře roku 2018 bylo v porostu nalezeno tělo zastřeleného srnce, chyběla hlava. . . Celá věc a GPS souřadnice nahlášeny Lesní Správě Lány jakožto majiteli honitby prostřednictvím ředitelství CHKO Křivoklátsko. Tělo během týdne zlikvidovali prasata viz. FOTOGALERIE

Mýval severní Procyon lotor v PR Údolí Klíčavy

               Zdejší ekosystém negativně ovlivňují nejen zásahy člověka znečištěním ale i výskyt mývala severního Procyon lotor. Tato medvídkovitá šelma pocházející ze severní Ameriky bude mít velký dopad na zdejší život. Jedná se o velmi odolné, přizpůsobivé a všežravé zvíře. Mývalové se šíří z uniklých chovů převážně ze západní a jižní Evropy a svoji přítomností představují pro zdejší život hrozbu. Potravou jsou jim vejce, plody, hmyz, obratlovci, raci, popř. zmiňované škeble. Aktuální, stále se rozpínající se výskyt druhu v ČR zasahuje většinu povodí řeky Moravy a západní část řeky Ohře a jiné území ČR (zdroj: biolib.cz). Zde v PRÚK první doložené pozorování je z léta roku 2018 viz. FOTOGALERIE

                         Za dvě největší hrozby ze strany člověka lze brát nedomyšlené výpustě rybníků nad PRÚK, černé skládky a pohozený ´             odpad případně odpad, který sem přinesl čas.

                            Odpad jsem zde sbíral v roce 2017 a 2018. Z celého území celkem 12ks 40l pytlů, 7x pneu a otevřená 10 litrová lahev syntetické barvy na břehu potoka zarostlá v křoví cca 3m od vody - pěknej hnus. Stáří odpadu odhadnuto na posledních 20 let. Při pravidelných obchůzkách zjištěn minimální počet nově odhozeného odpadu, k datu únor 2019. .

                             Všem přeji čistý nádech a výdech.

                             V případě zájmu šiřte článek dále s uvedením autora.

Nejedná se o komerční propagaci tohoto webu.

      

 

<= Zpět na Rozdělovník EkoBordel

 

 

 

 

 

           Copyright © 2014-2021 , Všechna práva vyhrazena autorem.